Lietošanas noteikumi

Webapmaciba.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. “Koolitusveeb OU”, reģistrācijas nr. 11816779 (turpmāk – Webapmācība) pārvalda portālu www.webapmaciba.lv (turpmāk – Portāls), ar kura starpniecību lietotāji var pasūtīt un iziet tiešsaistes vidē esošus mācību kursus, kā arī saņemt ar tiem saistītus papildu un blakus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. Lietošanas noteikumi attiecas gan uz reģistrētajiem lietotājiem, gan arī personām, kuras izmanto Portālu bez lietotāja konta izveides (turpmāk – Lietotājs). Piekrītot Portāla lietošanai un/vai lietošanas noteikumiem, šie noteikumi kļūst par saistošu līgumu, kas noslēgts starp Lietotāju un Webapmācību un kas regulē Portāla lietošanu (turpmāk – Lietošanas noteikumi).

1.3. Lietojot Pakalpojumu, Lietotājs apstiprina, ka tas ir vismaz 18 gadus vecs, vai arī tam ir vecāku vai aizbildņa atļauja Pakalpojumu izmantot (attiecas uz fizisko personu). Juridiskās personas, iestādes vai citas organizācijas gadījumā tiek uzskatīts, ka pārstāvības tiesības ir apliecinātas līdz ar pakalpojuma izmantošanu no Lietotāja pārstāvja puses.

1.4. Webapmācība patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā; grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.

1.5. Lietotājs apzinās, ka, izmantojot Portālu un/vai piekrītot Lietošanas noteikumiem, Webapmācība ar Lietotāja piekrišanu nodod tam digitālo saturu, un tāpēc Lietotājam nav tiesības atkāpties no pasūtītā Pakalpojuma saskaņā ar patērētāja atteikuma tiesību regulējumu. Tas, ka Lietotājam nav patērētāja atteikuma tiesību, neizslēdz Lietotāja tiesības uzteikt līgumu saskaņā ar Lietošanas noteikumu punktu 6.2.

1.6. Pakalpojums ļauj Portālā publicēt saturu, tai skaitā saturu:

1.6.1. kas ir domāts tikai Lietotājam.

1.7. Saistība var būt ar maksas Pakalpojumu atbilstoši Portālā sniegtajiem norādījumiem.

1.8. Webapmācība patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt Portālā pieejamā Satura klāstu, turklāt Webapmācībai nav pienākuma Lietotāju par to informēt.

1.9. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājam uz šajā Līgumā aprakstītā pamata tiek Portāla izmantošanai piešķirta ierobežotā neekskluzīvā licence. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Portāls un tā operēšanas tiesības, kā arī Portālā pieejamais saturs pieder Webapmācībai vai tās sadarbības partneriem. Lietotājs piekrīt, ka Portāla izmantošana nesniedz tam īpašumtiesības uz Portālā esošo saturu. Lietotājs pilnībā apzinās, ka Portālā pieejamo mediju saturu Lietotājs drīkst izmantot tikai personīgiem mērķiem atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.10. Maksas satura Pakalpojums ir Lietotājam pieejams par maksu; Pakalpojuma cenas ir norādītas Portālā.

1.11. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu.

1.12. Webapmācība patur sev tiesības objektīvu iemeslu dēļ mainīt samaksas apjomu, piemēram, ja mainās nodokļa likme, pakalpojumu un apkopes izmaksas utt. Par cenu izmaiņām Webapmācība informē Lietotājus ar Portāla starpniecību.

1.13. Pienākums izveidot lietotāja kontu Portāla Pakalpojuma izmantošanai ir atkarīgs no Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma. Parasto pakalpojumu izmantošanai Lietotājam ir Portālā jāizveido atsevišķs personīgais lietotāja konts un ir jāreģistrējas par lietotāju atbilstoši Portālā sniegtajām norādēm. Katrs Lietotājs var atvērt vienu kontu. Lietotāja izvēlētajai parolei ir jābūt personiskai.

1.14. Lietotājam nav tiesību nodot savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām, kā arī Lietotājs nedrīkst izmantot citu personu lietotājvārdu un paroli. Lietotājam reģistrēšanās nolūkā ir jāiesniedz derīga e-pasta adrese, un Webapmācībai ir tiesības pārbaudīt tās pareizību.

1.15. Reģistrējoties lietotājs ievada: 

1.15.1. fiziskās personas gadījumā – lietotājvārdu, savu vārdu un uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru;

1.15.2. juridiskās personas gadījumā – iestādes vai citas organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru vai citu kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī pārstāvja vai kontaktpersonas vārdu.

1.16. Ievadot savus datus, Lietotājs pauž piekrišanu ievadīto datu apstrādei no Portāla pārvaldītāja un iespējamo Webapmācības līgumisko partneru puses.

1.17. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.

1.18. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Lietotājam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.

 

2. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums:

2.1.1. Reģistrējoties Portālā, iesniegt pilnīgus un patiesus datus;

2.2.1. Izmantojot Portālu, ievērot no šī līguma izrietošos nosacījumus;

2.1.3. Par Pakalpojuma izmantošanu maksāt Webapmācībai samaksu, ja tāda ir paredzēta;

2.1.4. Izmantojot Portālu, ievērot labas pārvaldības principu un spēkā esošos likumus.

2.2. Lietotājam ir aizliegts:

2.2.1. Izmantot Portālu krāpniecības nolūkos vai jebkuriem citiem nelikumīgiem mērķiem;

2.2.2. Pierunāt citus veikt vai piedalīties jebkādās pretlikumīgās darbībās;

2.2.3. Uzmākties, ļaunprātīgi izmantot, aizskart, kaitēt, nomelnot, apkaunot, nosodīt, draudēt vai diskriminēt dzimuma, dzimumorientācijas, ticības, etniskās vai nacionālās izcelsmes, rases, vecuma, vai invaliditātes dēļ;

2.2.4. Izmantot Portālu nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem;

2.2.5. Augšupielādēt vai nosūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida kaitniecisku informāciju, kas tiek izmantota vai var tikt izmantota veidā, kas ietekmē Portāla funkcionalitāti vai darbību.

2.3. Lietotājam ir tiesības: 

2.3.1. Izmantot Portālā piedāvātos pakalpojumus;

2.3.1. Izmantot Portālā piedāvātos pakalpojumus;

2.3.3. Jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu, informējot Webapmācību par atbilstošo vēlmi ar e-pasta starpniecību, vai arī izdzēšot savus datus savā kontā.

 

3. Portāla tiesības un pienākumi

3.1. Portāla pārvaldītājam ir pilnīgas tiesības: 

3.1.1. Nekavējoties izdzēst reģistrēto Lietotāju, ja reģistrējoties ir iesniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Lietotāja darbība var apdraudēt Portāla drošību;

3.1.1. Nekavējoties izdzēst reģistrēto Lietotāju, ja reģistrējoties ir iesniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Lietotāja darbība var apdraudēt Portāla drošību;

3.1.3. Paziņot Lietotājam par izmaiņām un papildinājumiem ar Portālā publicētu paziņojumu starpniecību.

 

4. Personas datu izmantošana un aizsardzība

4.1. Iepazīstoties ar Lietošanas noteikumiem un reģistrējoties par Lietotāju, Lietotājs sniedz savu piekrišanu anketā norādīto personas datu un kontaktinformācijas izmantošanai Portāla robežās un informācijas nosūtīšanai Lietotājam. 

4.2. Webapmācība nepārdod un nenodod lietotāju personas datus un kontaktinformāciju trešajām personām, kuras nav minētas Lietošanas noteikumos vai kuras nav saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

4.3. Ar personas datiem saistīto informāciju Webapmācība atklāj trešajām personām tikai ar Lietotāja piekrišanu vai gadījumos, kad tāds pienākums izriet no tiesību aktiem.

 

5. Termiņš un saistību izbeigšana

5.1. Lietošanas noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku.

5.2. Kā Webapmācībai, tā arī Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā uzteikt Lietošanas noteikumus, nosūtot par to otrajai pusei attiecīgu paziņojumu. Šādā gadījumā Lietotāja konts tiek dzēsts. 

5.3. Kā Webapmācībai, tā arī Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā uzteikt Lietošanas noteikumus, nosūtot par to otrajai pusei attiecīgu paziņojumu. Šādā gadījumā Lietotāja konts tiek dzēsts. 

 

6. Citi nosacījumi

6.1. Ja kāds no Lietošanas noteikumu punktiem likumdošanas izmaiņu dēļ zaudē spēku, tad pārējie Lietošanas noteikumu punkti paliek spēkā.

6.2. Uz Lietošanas noteikumiem attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti. Ja strīdi, kas radušies, izmantojot pakalpojumu, netiek atrisināti pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti tiesā.

 

Mēs lietojam sīkfailus pakalpojuma nodrošināšanai, mārketinga nolūkiem un pakalpojuma uzlabošanai. Piekrītu Lietošna noteikumi