E-kurss “MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS (SANITĀRAIS MINIMUMS)” (1. daļa)

E- apmācība "MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ" (1. daļa)

 

Pārtikas higiēnas prasības apmācība Internetā

Tagad pieejama LATVIEŠU UN KRIEVU VALODĀ!

Tagad pēc vēlēšanās ir iespējams saņemt arī APLIECĪBU ANGĻU VALODĀ BEZ PAPILDU SAMAKSAS. Nepieciešama tiem, kuri strādā ārpus Latvijas.

Apmācību minimālās higiēnas prasības pārtikas Internetā veido trīs daļas.

Katras daļas beigās dalībniekam ir jāveic pārtikas higiēnas tests ar piecpadsmit jautājumiem. Pie katra jautājuma ir jāatzīmē vien pareizā atbilde; testa izpildei ir dotas divas stundas. Tests tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja testu nav izdevies nokārtot, tad to ir iespējams veikt atkārtoti. Izejot no apmācības vides pēc testa paveikšanas, testa rezultāts tiek saglabāts, un tas ir no jauna pieejams, atgriežoties apmācības vidē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, ir jānokārto visi testi.

Lai uzsāktu vietnes izmantošanu, reģistrē sev privātpersonas vai uzņēmuma kontu un pasūti apmācību. Visiem, kas veiksmīgi izgājuši apmācību, tiek izsniegta higiēnas apmācības apliecība, kuru akceptē Latvijas PVD (Pārtikas un veterinārais dienests).

Minimālās higiēnas prasības apmācības eksāmens

Lai varētu kārtot pārtikas higiēnas apmācības eksāmenu, ir jānokārto visi starptesti. Eksāmena nokārtošanai ir divas stundas laika.

Eksāmenu veido 25 jautājumi. Katram jautājumam ir 3 atbilžu varianti. Ir jāizvēlas viens pareizais atbilžu variants.

Pārtikas higiēnas apmācības eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja eksāmens netiek nokārtots, tad apmācības vide tiek bloķēta, un eksāmenu var no jauna kārtot tikai pēc jaunas maksas apmācības pasūtīšanas.

Pēc eksāmena nokārtošanas apmācības vide tiek bloķēta.

 

Webapmaciba.lv vietnē pieejamā pārtikas higiēnas apmācība atbilst MK noteikumiem Nr. 545 (29.09.2015), kā arī citiem tiesību aktiem, kuri regulē higiēnas apmācību Latvijas Republikā.

 

 

Ievads

Higiēna ir zinātne par veselības aizsardzību. Higiēniskā pārtikas apstrāde novērš slimību risku. Pārtikas higiēna ietver visus pasākumus, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu un lietošanas derīgumu pārtikas ražošanas, pārstrādes, ražošanas, fasēšanas, glabāšanas, pārvadāšanas, tirdzniecības, apstrādes un pārdošanas, vai cita veida patērētājiem nodošanas stadijā. Pārtikas higiēna ir ne tikai tīrība, bet arī darba ieradumi. Tas nozīmē, ka pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks zina un pārzina pārtikas higiēnas prasības un arī izpilda šīs prasības. Pārtikas higiēna ir nepieciešamo pasākumu summa, kas garantē drošu un veselīgu pārtiku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 ”Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā, kas stājās spēkā ar 29.09.2015 gadu (prot. Nr. 51 33. §).

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas (turpmāk – darbinieks) apmācāmas pārtikas higiēnas jomā;

1.2. prasības attiecībā uz mācību kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” (turpmāk – mācību kurss) programmu un apliecību par mācību kursa noklausīšanos (turpmāk – apliecība).

2. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:

2.1. kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

2.2. kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

3. Mācības pārtikas higiēnas jomā nav nepieciešamas, ja darbinieks:

3.1. uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē;

3.2. nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu;

3.3. nodarbināts primārajā ražošanā.

4. Darbinieka profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts normatīvajos aktos par profesionālo izglītību noteiktajā kārtībā, vai ārvalstīs iegūts profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā.

5. Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

7. Mācību kursu ir tiesīga pasniegt persona, kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

7.1. ir ieguvusi augstāko izglītību ar pārtikas nozari saistītā specialitātē;

7.2. ir ieguvusi augstāko izglītību medicīnā, veterinārmedicīnā, sabiedrības veselībā, ķīmijā, agronomijā vai bioloģijā, ja personai ir atbilstoša darba pieredze pārtikas higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā un dokumentāri apliecinājumi par papildu izglītību pārtikas higiēnas jomā, tostarp pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas apgūšanā.

8. Ja uzņēmumā strādā persona, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām, tā var pasniegt darbiniekiem mācību kursu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

9. Persona, kas vada mācību kursu:

9.1. pēc mācību kursa apguves darbiniekam izsniedz apliecību, norādot tajā mācību kursa apjomu (2. pielikums);

9.2. izveido un uztur to darbinieku reģistru, kuri ir apguvuši mācību kursu. Reģistrā norāda:

9.2.1. darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu;

9.2.2. apliecības numuru un izsniegšanas datumu.

 

Mācību kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” saturs

1. Vispārīgā daļa:

1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;

1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;

2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;

2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna:

4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;

4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;

4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” mērķis ir garantēt patērētājiem drošas pārtikas pieejamību. Profesionālim pārtikas apritē jābūt ar ļoti labām zināšanām, kā nodrošināt pārtikas nekaitīgumu. Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam jānodrošina, ka visi viņa vadībā esošie ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības posmi atbilst attiecīgajām higiēnas prasībām.

Lai turpinātu lasīt, nepieciešams iegādāties apmācību

Lasīt tālāk...

Vai vēlaties pasūtīt kursu?

Reģistrējiet lietotāju

Reģistrēties

Video par apmācību:

 

Apmācības 1. daļu (bezmaksas) skaties ŠEIT

Mēs lietojam sīkfailus pakalpojuma nodrošināšanai, mārketinga nolūkiem un pakalpojuma uzlabošanai. Piekrītu Lietošna noteikumi